• ඉන්ධන පුරවද්දි ඔබ මේ ගැන දැනුවත්ද ?
      හැමෝම... Read More

 • Self Driven ට්‍රක්
  Self driven, නැතිනම් ස්වය... Read More

 • ස්මාර්ට් Bike
  අතීතයේ (පසුගිය ශත වර්ෂයේ)... Read More

 • Audi වෙතින් එන e-tron Sportback
  Audi e-tron Sportback&nbs... Read More

 • සැතපුම් 500ක් ධාවනය කළ හැකි සුපිරි විද්‍යුත් රථයක්
  එක්වරක් ආරෝපණය කිරීමෙන් ප... Read More