• පොළොන්නරුවේ ගල් විහාරයේ හිටි බුදු පිළියම
  පොළොන්නරුවේ ඉතා ප්‍රකට ගල... Read More

 • සම්බුදු සසුනේ වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සිදු වූ නවම් පොහොය අදයි.
  බෞද්ධ ශාසන ඉතිහාසයේ ඉතා ව... Read More

 • බුදුදහමට අනුව ධනයන්
  01. ශ්‍රද්ධා ධනයනව අරහාදී... Read More

 • බියකරුය මේ සසර!
  සැදැහැවත් පින්වතුනි, කෙළව... Read More

 • කර්ම විපාක
  Read More