• තිරසාරව තෙත් බිම් භාවිතය ලෝකයට කියාදෙන ලෝක තෙත් බිම් දිනය අදයි....
  නිරන්තරයෙන් ලෝකය පුරා කතා... Read More

 • ඕසෝන් වියන ආරක්ෂා කර ගනිමු.
  වායුගෝලයේ ස්තරී ගෝලය තුල... Read More

 • ජාන තාක්ෂනය ගැන දැනගමු!
  ජාන කියන වචනය අපේ අහල නැත... Read More

 • Solar panel සහිත මාර්ග (Wattaway)
  පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබ... Read More

 • පාරිසරික කළමනාකරණය හා 7-R සංකල්පය
  පාරිසරික කළමනාකරණය හා 7-R... Read More